--%>

 

     Năm 2010, Bộ TN&MT tổ chức công bố Báo cáo môi trường quốc gia với chủ đề Tổng quan môi trường Việt Nam. Báo cáo đánh giá tổng thể và toàn diện về các vấn đề môi trường, những kết quả đạt được, thách thức, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong công tác BVMT trong 5 năm qua, định hướng những hoạt động trong giai đoạn mới nhằm tạo bước chuyển biến căn bản về nhận thức và trách nhiệm của các nhà quản lý, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội đối với công tác BVMT thời gian tới.

     Báo cáo gồm 10 chương

    Chương 1 - Phát triển kinh tế - xã hội và sức ép đối với môi trường

     Chương 2 - Biến đổi khí hậu, thiên tai, sự cố môi trường và sức ép đối với môi trường 

     Chương 3 - Môi trường đất

     Chương 4 - Môi trường nước

     Chương 5 - Môi trường không khí  

     Chương 6 - Chất thải rắn  

     Chương 7 - Đa dạng sinh học

     Chương 8 - Tác động của ô nhiễm môi trường 

     Chương 9 - Quản lý môi trường 

     Chương 10 - Các vấn đề môi trường bức xúc trong 5 năm qua và định hướng BVMT 5  năm tới 

Phương Linh

 

Thống kê

Lượt truy cập: 1483334