--%>

     Ngày 29/9/2016, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức Lễ công bố Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2015.

     Báo cáo có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng phát thải các bon thấp, xanh và bền vững, song cũng nổi lên nhiều vấn đề môi trường bức xúc, xảy ra một số sự cố môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân.

 

 

     Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 gồm 10 chương: Chương 1 là những vấn đề liên quan đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và sức ép đối với môi trường. Chương 2 trình bày về các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu. Chương 3 nêu lên hiện trạng chất thải rắn, những vấn đề còn tồn tại trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn ở Việt Nam trong giai đoạn 5 năm qua. Chương 4 đến Chương 6 tập trung vào việc phân tích diễn biến chất lượng môi trường nước (nước mặt, nước dưới đất, nước biển), không khí và đất trong giai đoạn 2011 - 2015. Chương 7 trình bày về hiện trạng, diễn biến đa dạng sinh học và công tác quản lý đa dạng sinh học nước ta trong giai đoạn vừa qua. Chương 8 là các vấn đề liên quan tới tác động của ô nhiễm môi trường đến các hoạt động phát triển kinh tế xã hội và môi trường. Chương 9 tập trung phân tích thực trạng công tác quản lý môi trường, những khó khăn thách thức mà Việt Nam chưa giải quyết. Chương 10 tổng kết lại những vấn đề môi trường nổi cộm (thách thức và cơ hội) đối với công tác BVMT trong giai đoạn mới, đưa ra những định hướng cũng như đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách đối với công tác BVMT trong 5 năm tiếp theo. 

     Các số liệu và thông tin liên quan trong Báo cáo được cập nhật đến hết tháng 8 năm 2016 và được cung cấp chính thức từ các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm.

     Báo cáo là tài liệu hữu ích đối với các nhà quản lý, hoạch định chính sách, nhà khoa học, nghiên cứu cũng như cho tất cả những ai quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

     Tải toàn văn báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 tại đây:

Phan dau.pdf

Chuong 1.pdf

Chuong 2.pdf

Chuong 3.pdf

Chuong 4.pdf

Chuong 5.pdf

Chuong 6.pdf

Chuong 7.pdf

Chuong 8.pdf

Chuong 9.pdf

Chuong 10.pdf

Ket luan va kien nghi.pdf

Tai lieu tham khao.pdf

 

Hoàng Đàn

Thống kê

Lượt truy cập: 2083513