--%>

     Trả lời

     Nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường gồm:

     - Xuất xứ của dự án, chủ dự án, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án; phương pháp đánh giá tác động môi trường.

      - Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và các hoạt động của dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

      - Đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội nơi thực hiện dự án, vùng lân cận và thuyết minh sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án.

     - Đánh giá, dự báo các nguồn thải và tác động của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

      - Đánh giá, dự báo, xác định biện pháp quản lý rủi ro của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

     - Biện pháp xử lý chất thải.

     - Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

     - Kết quả tham vấn.

     - Chương trình quản lý và giám sát môi trường.

     - Dự toán kinh phí xây dựng công trình BVMT và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường.

     - Phương án tổ chức thực hiện các biện pháp BVMT.

 

Tạp chí Môi trường

 

Thống kê

Lượt truy cập: 462526