--%>

   Hội nghị Môi trường toàn quốc (HNMTTQ) là ngày hội lớn cho tất cả những người quan tâm và có trách nhiệm đối với công tác BVMT tại Việt Nam. Đây là sự kiện lớn của ngành TN&MT nói riêng, của Việt Nam nói chung, khẳng định sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, cùng sự nỗ lực, quyết tâm của Lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong toàn ngành, vì sự phát triển bền vững đất nước. Năm 1998, HNMTTQ lần thứ nhất được diễn ra tại Hà Nội do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường tổ chức. Đến năm 2005, HNMTTQ lần thứ 2 được tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ TN&MT, tiếp đó định kỳ 5 năm/lần, Bộ TN&MT được giao chủ trì các Hội nghị tiếp theo và tính đến nay, Bộ TN&MT đã tổ chức thành công 4 Hội nghị.

   HNMTTQ bao gồm các sự kiện chính và hoạt động bên lề, như: Phiên toàn thể; Hội thảo chuyên đề về các vấn đề trong lĩnh vực môi trường; Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến về BVMT; Triển lãm quốc tế về môi trường. Hội nghị vinh dự có sự hiện diện và chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương, Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội; Các chuyên gia, nhà khoa học đang hoạt động trong lĩnh vực môi trường và đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí...

   Hội nghị đã tiến hành tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được của công tác BVMT trong giai đoạn 5 năm, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, phân tích những thách thức về môi trường trong bối cảnh mới của thời kỳ hội nhập quốc tế, từ đó, đề xuất nhóm các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 5 năm tiếp theo, nhằm nâng tầm công tác BVMT - 1 trong 3 trụ cột của phát triển bền vững đất nước.

   Thông qua việc tổ chức các Hội nghị, Bộ TN&MT mong muốn gửi đi một thông điệp - một cam kết đến hệ thống chính trị - xã hội, người dân và toàn xã hội hãy tiếp tục chung tay bảo vệ, gìn giữ môi trường xanh - sạch - đẹp bằng những hành động thiết thực, bởi BVMT chính là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta. Ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và những đóng góp của các nhà quản lý, khoa học tại Hội nghị được Bộ TN&MT tập hợp thành những kiến nghị, định hướng chủ đạo trong công tác quản lý nhà nước về BVMT giai đoạn tiếp theo để báo cáo Chính phủ, đưa vào thảo luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng.

   Hội nghị lần thứ nhất (5 - 6/8/1998)

   Từ khi Luật BVMT năm 1993 ra đời, hệ thống pháp luật về BVMT được Nhà nước, Chính phủ Việt Nam quan tâm sâu sát. Đặc biệt, năm 1998, lần đầu tiên có một văn bản của Đảng chỉ đạo các vấn đề liên quan đến công tác BVMT, đó là Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 25/6/1998 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nhằm thể hiện sự quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, được sự cho phép của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ, trong 2 ngày 5 - 6/8/1998, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường phối hợp với Ban Khoa giáo Trung ương, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam tổ chức Hội nghị Môi trường toàn quốc (HNMTTQ) lần thứ nhất, với sự tham gia của 1.200 đại biểu đại diện cho các Bộ, ban, ngành, đoàn thể trong cả nước.

   Hội nghị đã nhất trí về dự kiến Chương trình hành động của các cơ quan nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW, đặc biệt là các nội dung liên quan đến việc xây dựng chiến lược BVMT của quốc gia, các ngành và địa phương; Tăng cường công tác tuyên truyền, đưa nội dung môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm BVMT đến toàn thể cộng đồng; Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về BVMT từ Trung ương đến địa phương; Đa dạng hoá đầu tư cho BVMT từ nhiều nguồn khác nhau; Xử lý triệt để các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về BVMT, kể cả Luật BVMT, tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật .

   Hội nghị lần thứ 2 (21 - 22/4/2005)

   Trong 2 ngày 21 - 22/4/2005, Bộ TN&MT được giao chủ trì tổ chức HNMTTQ lần thứ 2. Hội nghị là diễn đàn để các Bộ, ngành, các cấp chính quyền, cơ quan đoàn thể ở Trung ương và địa phương, doanh nghiệp, các nhà khoa học, tổ chức quốc tế… trao đổi về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg ngày 22/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW.

   Các đại biểu tham dự Hội nghị cho rằng, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 41-NQ/TW và Chương trình hành động của Chính phủ, phải xác định được mục tiêu cụ thể cũng như xây dựng các kế hoạch, quy hoạch về BVMT cho từng giai đoạn. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cần đẩy mạnh nghiên cứu về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, đảm bảo việc phòng ngừa và xử lý hiệu quả vấn đề ô nhiễm môi trường; Chú trọng đến việc đào tạo nhân lực và nâng cao nhận thức về BVMT cho cộng đồng… Hội nghị cũng nhận được sự đồng thuận của các nhà tài trợ quốc tế về việc cam kết hỗ trợ, cùng chung tay BVMT.

   Hội nghị lần thứ 3 (17 - 18/11/2010)

   Nối tiếp những thành công của HNMTTQ lần thứ nhất và lần thứ 2, Hội nghị MTTQ lần thứ 3 diễn ra trong 2 ngày 17 - 18/11/2010. Đây là dấu mốc toàn Đảng, toàn dân ta kết thúc thập kỷ đầu của thế kỷ 21, ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đối với công tác BVMT, đây là thời điểm có nhiều ý nghĩa khi trải qua 6 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, 7 năm thực hiện Chiến lược BVMT quốc gia, kết thúc giai đoạn đầu triển khai Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

   Tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam… báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW.

   Các đại biểu đã trao đổi, quán triệt và thống nhất hành động về BVMT trong thập niên mới, giai đoạn hoạch định và thực hiện Chiến lược 10 năm (2010 - 2020), nhằm bảo đảm các mục tiêu đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội và ngăn chặn hiệu quả tình trạng gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên… thể hiện tiếng nói chung của tất cả các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng cùng cam kết thống nhất thực hiện nhiệm vụ BVMT, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

   Hội nghị lần thứ 4 (29 - 30/9/2015)

   Năm 2015 diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước và cũng là năm ngành môi trường có nhiều dấu mốc quan trọng, là năm đầu tiên triển khai Luật BVMT năm 2014; Năm thứ 3 triển khai Nghị quyết số 24/NQ-TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT; Năm tổng kết, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015. Đồng thời, cũng là năm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2012 - 2015 của Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Hòa trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, đặc biệt là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5026/VPCP-KGVX, ngày 29 - 30/9/2015, Bộ TN&MT phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức HNMTTQ lần thứ IV, thu hút được sự tham gia của gần 2.000 đại biểu đến từ các Bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và địa phương trong cả nước, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, các cơ quan môi trường ở Trung ương và địa phương.

   Hội nghị đã được nghe các báo cáo khuyến nghị của các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học tại Hội thảo quản lý nhà nước về BVMT, Hội thảo khoa học công nghệ trong lĩnh vực BVMT; Báo cáo tham luận của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, ngành, địa phương và một số tổ chức quốc tế. Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với sự nghiệp BVMT, đồng thời huy động sự tham gia trí tuệ của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư nhằm tìm kiếm và hoàn thiện các giải pháp chung cho công tác BVMT của Việt Nam khi bước sang một thập niên mới, thể hiện tiếng nói chung của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng cùng cam kết và thống nhất hành động BVMT.

   Hội nghị đã thảo luận, đề xuất nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với công tác BVMT của đất nước trong tình hình mới, đã nhất trí thông qua Thông cáo chung của Hội nghị. Đây là kết quả tổng hợp trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng đối với các vấn đề đặt ra của công tác BVMT nước ta trong thời gian tới. Bộ TN&MT sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương cụ thể hóa trong kế hoạch BVMT hàng năm.

Thống kê

Lượt truy cập: 2769473