--%>

     UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực BVMT đối với 4 doanh nghiệp: Công ty CP hóa chất Đức Giang Lào Cai, Công ty CP hóa chất Bảo Thắng, Công ty CP hóa chất Phúc Lâm và Công ty TNHH khoáng sản và luyện Việt Trung có nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng với tổng số tiền phạt lên tới hơn 1,8 tỷ đồng.

 

 

     Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang - Lào Cai bị xử phạt vi phạm hành chính 340 triệu đồng và phải đình chỉ hoạt động nhà máy 3 tháng đối với dự án 1 do không có giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của nhà máy đối với nhà máy hóa chất Đức Giang Lào Cai theo quy định. Ngoài ra, dự án số 2 của Công ty CP hóa chất Đức Giang Lào Cai còn bị xử phạt hành chính do không có giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành đối với nhà máy sản xuất su pe lân giàu, nhà máy sản xuất phụ gia thức ăn gia súc (DCP) theo quy định và hành không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định đối với dây chuyền sản xuất phụ gia MonoAmoniphotphát (MAP). Tổng số tiền Công ty CP hóa chất Đức Giang Lào Cai bị xử phạt là 790 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động 3 tháng đối với nhà máy sản xuất su pe lân giàu, nhà máy sản xuất chất phụ gia thức ăn gia súc (DCP), dây chuyền sản xuất phụ gia Mo no Amoni phot phát (MAP) thuộc dự án 2 của Công ty.

     Công ty CP hóa chất Bảo Thắng bị xử phạt hành chính 365 triệu đồng; đình chỉ hoạt động 3 tháng.

     Công ty CP hóa chất Phúc Lâm bị xử phạt hành chính 340 triệu đồng và đình chỉ hoạt động nhà máy sản xuất 3 tháng do không có giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của nhà máy sản xuất phụ gia thức ăn gia súc (DCP) theo quy định.

     Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực BVMT 320 triệu đồng do không có Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành đối với nhà máy gang thép Lào Cai tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng. UBND tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu doanh nghiệp sau 3 tháng nếu không hoàn thiện hồ sơ, Giấy xác nhận nêu trên (từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án) sẽ bị đình chỉ hoạt động.

     Các quyết định xử phạt hành chính về lĩnh vực BVMT của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đối với 4 doanh nghiệp trên cũng nêu các biện pháp khắc phục, đó là yêu cầu doanh nghiệp lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công tác BVMT trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo ĐTM kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành theo từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án theo quy định.

 

Hoàng Đàn (Theo vea)

 

Thống kê

Lượt truy cập: 920243