--%>

     Thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể huyện Kim Bôi (Hòa Bình) đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện với nhiều cách làm năng động, sáng tạo. Nhờ đó, diện mạo nông thôn không ngừng được cải thiện, cơ sở hạ tầng ngày càng cao được đầu tư khang trang, sạch đẹp.

 

Hệ thống giao thông nông thôn huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình không ngừng được đầu tư

 

    Đến cuối năm 2018, bình quân tiêu chí của cả huyện đạt 12,5 tiêu chí/xã, có 6 xã đạt chuẩn NTM là Trung Bì, Kim Bình, Nam Thượng, Bắc Sơn; Hợp Kim, Hạ Bì; 19 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 2 xã đạt 8 - 9 tiêu chí.

    Mặc dù đạt một số kết quả, nhưng công tác xây dựng NTM của huyện Kim Bôi vẫn còn một số hạn chế như: việc triển khai một số nội dung thực hiện Chương trình tại các xã tiến độ còn chậm; công tác dồn điền đổi thửa ở các địa phương chưa quyết liệt; tình trạng rác thải tại ven đường, các khe, suối, ngầm tràn và nước thải từ khu dân cư, các hộ chăn nuôi vẫn còn ở nhiều địa phương…

    Giai đoạn 2018 - 2020, huyện Kim Bôi phấn đấu thực hiện các mục tiêu chính: Thu nhập bình quân tiêu chí chung cả huyện đạt 14,8 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 25 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4 - 5%/năm; cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn... Dự kiến, nguồn lực xây dựng NTM của huyện giai đoạn 2018 - 2020 là 604.659 triệu đồng.

    Huyện cũng đã đưa ra 9 nhóm giải pháp để thực hiện các mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2018 - 2020, trong đó bên cạnh quan tâm cải thiện đời sống nhân dân thì huyện đề ra quyết tâm đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực nông thôn làm cơ sở đánh giá chất lượng cuộc sống.

 

Bùi Hằng

Thống kê

Lượt truy cập: 348900