--%>

      Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

     Tác giả: Nguyễn Xuân Cự, Hoàng Thị Phương Loan

     Kích cỡ: 16 x 24 cm

     Số trang: 256

     Giá bán: 47.000 vnđ

    Giáo trình nói về sự bùng nổ dân số và sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, môi trường ở một số khu vực và một số yếu tố môi trường toàn cầu đã bị suy thoái nghiêm trọng. Cuộc sống ở nhiều vùng trên thế giới không những không được cải thiện mà thậm chí đang xấu đi. Do sự thiếu hiểu biết về môi trường, con người đẫ có những tác động xấu tới nó và bảo vệ môi trường đang trở thành nhiệm vụ cấp bách của toàn nhân loại.

     Nội dung gồm:

     Chương 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

     Môi trường; Tài nguyên thiên nhiên; Khoa học môi trường

     Chương 2. CÁC NGUYÊN LÝ SINH THÁI ÁP DỤNG TRONG KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

     Yếu tô sinh thái và quy luật sinh thái; Quần thể; Quần xã; Hệ sinh thái

     Chương 3. DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG

     Dân số học; Các thời kỳ dân số học với môi trường; Biến trình tăng dàn số thế giới và lý thuyết quá độ dân số; Phân bố dân số thế giới; Dân số và phân bố dân cư ở Việt Nam

     Chương 4. NHU CẦU VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA CON NGƯỜI

     Nhu cầu và hoạt động đáp ứng nhu cầu lương thực thực phẩm; Các nền nông nghiệp và tác động tới môi trường; Nhà ở và môi trường; Đô thị hoá, công nghiệp hoá và tác động đến môi trường; Nhu cầu văn hoá, thể thao, du lịch và tác động tới môi trường

     Chương 5. TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

     Tài nguyên sinh vật; Tài nguyên rừng; Tài nguyên đất; Tài nguyên nước; Tài nguyên biển và ven biển; Tài nguyên khoáng sản và năng lượng

     Chương 6. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

     Một số vấn đề chung; Ô nhiễm không khí; Ô nhiễm nước; Ô nhiễm đất

     Chương 7. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRlỂN BỀN VỮNG

     Các vấn đề môi trường toàn cầu; Quản lý và bảo vệ môi trường; Phát triển bền vững; Bao vệ môi trường và Phát triển bền vững ở Việt Nam; Con người và môi trường

Trần Hương 

Thống kê

Lượt truy cập: 4551067