--%>

     Trả lời:

     Trách nhiệm của UBND cấp tỉnh đối với công tác BVMT nước LVS nội tỉnh, bao gồm:

     - Công khai thông tin các nguồn thải vào LVS.

     - Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động phòng ngừa và kiểm soát các nguồn thải vào LVS.

     - Tổ chức đánh giá sức chịu tải của sông; Ban hành hạn ngạch xả nước thải vào sông; Công bố thông tin về những đoạn sông không còn khả năng tiếp nhận chất thải.

     - Tổ chức đánh giá thiệt hại do ô nhiễm và xử lý ô nhiễm môi trường LVS.

     - Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện đề án BVMT LVS.

 

Tạp chí Môi trường

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 462240