--%>

     UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Pari về biến đổi khí hậu (BĐKH) trên địa bàn tỉnh.

 

 

     Mục tiêu của Kế hoạch nhằm triển khai các hoạt động cụ thể và giải pháp thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2053/QĐ-TTG ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch thực hiện thỏa thuận Pari về BĐKH trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến, cũng như phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong chủ động ứng phó BĐKH; tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT; nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

     Kế hoạch được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn từ 2018-2020 và 2021-2030 với các nhóm nhiệm vụ cụ thể như: giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; thích ứng với BĐKH; chuẩn bị nguồn lực con người, khoa học công nghệ, tài chính; thiết lập hệ thống công khai minh bạch; xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách.

     UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức thực hiện Kế hoạch; giám sát đánh giá quá trình thực hiện trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cùng với đó, tổng hợp đề xuất các chính sách, giải pháp nhằm thực hiện Kế hoạch. Phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan báo cáo tổng hợp nhu cầu kinh phí; thống nhất trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt, bố trí ngân sách để thực hiện Kế hoạch. Các Sở, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện triển khai Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

     Định kỳ trước ngày 15/10 hàng năm, hoặc theo yêu cầu đột xuất, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, TP, các cơ quan đơn vị có liên quan báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về UBND tỉnh (qua sở TN&MT) để báo cáo Bộ TN&MT và Ủy ban Quốc gia về BĐKH.

 

Lưu Trang

Thống kê

Lượt truy cập: 163859