--%>

    Trong năm 2018, Sở TN&MT Đồng Nai đã xây dựng Kế hoạch số 429 ngày 30/8/2018 triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC).

    Hiện nay, Sở TN&MT Đồng Nai đã áp dụng chữ ký số trong giải quyết TTHC trong việc ký phiếu chuyển thuế điện tử thông quan phần mềm liên thông đất đai - thuế. Trước đó, Sở TN&MT đã phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đề nghị Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền cấp chữ ký số cho Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai. Hiện tại, đã cấp 12 Chứng thư số cho tổ chức và 40 chữ ký số cho Giám đốc, Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Giám đốc các Chi nhánh Văn phòng. Sở TN&MT cũng đã thực hiện ứng dụng chữ ký số trên văn bản hành chính.

 

Giải quyết các thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai

 

    Bên cạnh đó, Sở TN&MT hiện đang triển khai Hệ thống quản lý chất lượng ISO, ISO điện tử trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong sử dụng các phần mềm hiện có kết hợp với các ưu điểm của Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Về kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo lộ trình trong kế hoạch cải cách hành chính và chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, đến nay cấp tỉnh đã triển khai được 38 TTHC mức độ 3, cấp huyện đã triển khai được 03 TTHC mức độ 4.

    Sở TN&MT Đồng Nai đã chỉ đạo triển khai nâng cấp đồng bộ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu TN&MT; kết hợp nâng cấp xây dựng đồng bộ các phần mềm chuyên ngành, phục vụ nhiều đối tượng, gồm: Phần mềm Đất đai, Phần mềm Môi trường. Sở TN&MT cũng đã xây dựng module liên thông đất đai - thuế điện tử, góp phần giảm thiểu việc luân chuyển hồ sơ giấy giữa hệ thống Văn phòng Đăng ký Đất đai và các Chi cục Thuế; triển khai hệ thống thông tin của ngành TN&MT Đồng Nai theo mô hình chính quyền điện tử. Đến nay, đã thực hiện vận hành một cửa điện tử, quản lý điều hành công việc điện tử.

    Để hoàn thành tốt công tác cải cách hành chính nói chung, nhất là cải cách TTHC tại Sở trong thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, nâng cao kết quả giải quyết TTHC về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; phối hợp các đơn vị thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát TTHC năm 2019; Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát TTHC năm 2019.

    Đồng thời, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ xây dựng Kế hoạch rà soát TTHC trọng tâm năm 2019; Kế hoạch thông tin, tuyên tryền cải cách hành chính và truyền thông hỗ trợ kiểm soát TTHC năm 2019 để tổ chức triển khai thực hiện. Sở TN&MT cũng sẽ chỉ đạo các đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC tiếp tục rà soát, theo dõi, chỉ đạo xử lý nghiêm các đơn vị để xảy ra tình trạng chậm công bố, công khai, niêm yết TTHC hoặc thiếu trách nhiệm, chậm trễ gây phiền hà trong giải quyết TTHC về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với người dân và doanh nghiệp.

 

Bích Hồng

Thống kê

Lượt truy cập: 347820