--%>

     Vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch BVMT trên địa bàn tỉnh năm 2020, trong đó yêu cầu các cơ quan chức năng phải tập trung hoàn thành 3 chỉ tiêu trên lĩnh vực BVMT theo Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 10/1/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X gồm: Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải các loại; tỷ lệ khu công nghiệp (KCN) có trạm xử lý nước thải tập trung, lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và tỷ lệ che phủ cây xanh, che phủ rừng.

 

Lực lượng đoàn viên thanh niên Đồng Nai tham gia trồng cây xanh hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học

     Cụ thể, với chỉ tiêu thu gom, xử lý chất thải phải đạt 100% đối với chất thải y tế, chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp không nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt. Trong đó, riêng đối với chất thải rắn sinh hoạt, phải đảm bảo tỷ lệ xử lý bằng hình thức chôn lấp không quá 15%.

     Đối với tỷ lệ các KCN đang hoạt động trên địa bàn có trạm xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường đạt 100%. KCN có nước thải ổn định lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động đạt 100%.

     Về nhiệm vụ đảm bảo độ che phủ cây xanh và độ che phủ rừng, chỉ tiêu đưa ra là giữ độ che phủ cây xanh đạt 52%, ổn định tỷ lệ che phủ rừng đạt 29,76%.

     Cũng theo Kế hoạch này, trong năm 2020, Đồng Nai sẽ triển khai thực hiện 16 nhiệm vụ, dự án BVMT.

 

Nam Việt

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 2080768