--%>

     Trả lời

     Đối tượng phải lập kế hoạch BVMT bao gồm:

     - Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

     - Phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

     Nội dung kế hoạch BVMT bao gồm:

     - Địa điểm thực hiện.

     - Loại hình, công nghệ và quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

     - Nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng.

     - Dự báo các loại chất thải phát sinh, tác động khác đến môi trường.

     - Biện pháp xử lý chất thải và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

     - Tổ chức thực hiện các biện pháp BVMT.

 

Tạp chí Môi trường

Thống kê

Lượt truy cập: 463003