--%>

     Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và tăng trưởng xanh (TTX) giai đoạn 2016 - 2020.

     Dự thảo nêu rõ các nhiệm vụ chi thuộc Chương trình giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, hợp phần BĐKH do Bộ TN&MT chủ trì thực hiện và là Chủ Chương trình, gồm: Cập nhật kịch bản BĐKH và nước biển dâng cho Việt Nam; Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH; xây dựng kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Pari về BĐKH, đánh giá khí hậu của 63 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; Thực hiện rà soát, cập nhật quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước; quy hoạch sử dụng đất...

     Hợp phần TTX, dự án thành phần số 3 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, gồm: Tính toán mô hình tính toán chi phí cận biên (MACC), hệ thống giám sát đánh giá cấp địa phương và xây dựng kế hoạch hành động TTX của khoảng 15 tỉnh; Đào tạo nâng cao năng lực, thu thập số liệu đầu vào tại các địa phương; Đào tạo, truyền thông cho khu vực tư nhân, ngân hàng thương mại.

 

Ảnh minh họa

 

     Về mức chi, Dự thảo đề xuất, chi xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: Theo quy định tại Thông tư số 123/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học. Trường hợp xây dựng sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ, mức chi theo thực tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong phạm vi dự toán được giao.

     Chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ: Theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước.

     Chi điều tra thống kê theo các nội dung chuyên môn của từng dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nội dung: Áp dụng theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia.

     Trường hợp trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh các khoản chi đặc thù chưa được quy định trong các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Thông tư này; Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phù hợp với khả năng ngân sách của Chương trình theo quy định.

 

Vũ Hồng

Thống kê

Lượt truy cập: 2135679