--%>

    Ngày 24/4/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo Quản lý chất thải và đề xuất các quy định về quản lý chất thải trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BVMT. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức chủ trì Hội thảo.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

    Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức cho biết, quản lý chất thải nguy hại đã được quy định cụ thể trong Luật BVMT năm 2014 (Điều 90, 91, 92, 93, 94); Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015; Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT; Thông tư số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT. Còn chất thải rắn sinh hoạt và chất thải công nghiệp thông thường đã được quy định trong Luật BVMT năm 2014 (Điều 95, 96, 97, 98); Nghị định số 38/2015/NDD-CP ngày 24/4/2015; Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro xỉ, thạch cao. Tuy nhiên, quy định của Luật BVMT về chất thải thông thường còn chung chung; Chức năng quản lý nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt giao cho nhiều Bộ, ngành nên chưa có đầu mối thống nhất quản lý nhà nước, chưa có yêu cầu mang tính bắt buộc về phân loại tại nguồn; đối với sản phẩm thải bỏ, quy định còn mang tính hình thức, tính khả thi thấp… Do đó, cần phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

    Tại Hội thảo, các đại biểu được cung cấp thông tin về: Quy định pháp luật liên quan đến quản lý chất thải ở Nhật Bản, lịch sử hình thành và công nghệ xử lý chất thải; Hệ thống tái chế chất thải, phương pháp xúc tiến tái chế chất thải và cách thu hồi năng lượng từ chất thải của Nhật Bản; Cân nhắc các công cụ kinh tế nhằm xây dựng xã hội theo định hướng tái chế; Tổng quan về quản lý chất thải ở Việt Nam và đề xuất các nội dung về quản lý chất thải trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BVMT…

    Góp ý tại Hội thảo, một số đại biểu đồng ý quy định chất thải nguy hại về cơ bản giữ nguyên. Đối với chất thải thông thường, cần luật hóa quy định của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP, trong đó chia chất thải thông thường thành các nhóm chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, các chất thải đặc thù khác…

 

Bích Hồng

Thống kê

Lượt truy cập: 1381117