--%>

     Bộ TN&MT đang soạn thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BVMT năm 2014 và các luật có liên quan đến BVMT.

     Luật BVMT hiện hành đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23/6/2014 đã phát huy hiệu lực, hiệu quả về nhiều mặt, tạo hành lang pháp lý khá đầy đủ, toàn diện cho công tác BVMT. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cũng đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần phải sửa đổi, bổ sung, bảo đảm phù hợp với thực tế, tháo gỡ khó khăn cho Bộ, ngành, địa phương và các đối tượng liên quan. Cụ thể, một số quy định chưa sát thực tế, chậm đi vào cuộc sống, không theo kịp yêu cầu phát triển của thực tiễn; các quy định BVMT được quy định ở nhiều luật khác nhau như Luật Đầu tư, Đầu tư công, Xây dựng, Tài nguyên nước, Khoáng sản, Dự thảo Luật Quy hoạch… song giữa các Luật này còn một số điểm có sự giao thoa, chưa thống nhất, tạo khoảng trống, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý nhà nước về BVMT.

 

 

     Bên cạnh đó, cơ chế, chính sách BVMT chưa theo kịp, phù hợp và đồng bộ với thể chế kinh tế thị trường. Các loại thuế, phí về môi trường theo nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả chi phí xử lý, khắc phục, cải tạo và phục hồi môi trường”, “người hưởng lợi từ giá trị môi trường phải trả tiền” mới chỉ bước đầu tạo nguồn thu cho ngân sách, chưa phát huy được vai trò công cụ kinh tế điều tiết vĩ mô, hạn chế các hoạt động gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tăng trưởng xanh. Chưa tạo ra hành lang pháp lý và môi trường thuận lợi để khuyến khích phát triển dịch vụ môi trường, sản phẩm thân thiện với môi trường, khuyến khích xã hội hóa trong một số hoạt động BVMT.

     Việc phân công, phân cấp thẩm quyền trong quản lý chất thải vẫn còn chồng chéo, chưa đi đôi với tăng cường năng lực, phân định rõ trách nhiệm; Việc phân công, phân cấp trách nhiệm, thẩm quyền trong việc giải quyết các sự cố môi trường có tính liên vùng, liên ngành chưa được quy định cụ thể, rõ ràng dẫn đến sự phối hợp không nhất quán, còn lúng túng, hiệu quả chưa cao khi có sự cố môi trường xảy ra; Các quy định của pháp luật mới chỉ chú trọng trách nhiệm từ phía Nhà nước, thiếu cơ chế phù hợp để phát huy hiệu quả sự tham gia của toàn xã hội, từng doanh nghiệp và người dân đối với công tác BVMT...

     Ngoài ra, Bộ TN&MT cũng đề nghị xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật: Đa dạng sinh học, Tài nguyên nước, Khoáng sản, Khí tượng thuỷ văn, nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về quy hoạch nói chung, bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hoạt động lập, công bố quy hoạch về khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đa dạng sinh học; Khắc phục những hạn chế trong công tác lập quy hoạch trong thời gian qua.

     Theo Bộ TN&MT, để tiếp tục thể chế hóa chủ trương, quan điểm mới của Đảng và Nhà nước về BVMT; Xây dựng hệ thống chính sách BVMT đồng bộ, sát với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phù hợp với thông lệ quốc tế, việc xây dựng, trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BVMT năm 2014 và các luật có liên quan liên quan đến BVMT là rất cần thiết, cấp bách.

 

An Vi (Theo Chinhphu.vn)

Thống kê

Lượt truy cập: 2135589