--%>

     Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030, với mục tiêu đảm bảo tất cả các loài linh trưởng ở Việt Nam phân bố bên trong và bên ngoài các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên được bảo tồn, phát triển bền vững. Đến năm 2025, giảm 70% nạn săn bắn các loài linh trưởng; xây dựng ít nhất 3 trung tâm cứu hộ đạt tiêu chuẩn để thực hiện việc cứu hộ, tái thả các cá thể linh trưởng theo quy trình; hoàn thiện 1 bộ cơ sở dữ liệu về các loài linh trưởng Việt Nam để phục vụ công tác quản lý và bảo tồn linh trưởng…

     Một trong các nhiệm vụ của Đề án là nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật để bảo vệ các loài linh trưởng và môi trường sống của chúng; Ngăn chặn hoạt động săn bắn, bẫy bắt và buôn bán trái pháp luật; Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học. Cụ thể, xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành và hỗ trợ hoạt động kiểm soát, thu giữ các loại súng săn trong khu dân cư gần với môi trường sống của loài linh trưởng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

 

Hai cá thể voọc chà vá chân nâu tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng)

 

     Bên cạnh đó, xây dựng, hỗ trợ thực hiện chương trình tháo gỡ bẫy và ngăn chặn săn, bắn tại vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên có phân bố các loài linh trưởng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ; Áp dụng Công cụ báo cáo và giám sát không gian (SMART) cho vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên có các loài linh trưởng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ; Ưu tiên giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực hoặc gây chia cắt môi trường sống của các loài linh trưởng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ khi lập kế hoạch và dự án phát triển của vườn quốc gia, khu bảo tồn.

    Đề án cũng nêu rõ, cần nâng cao nhận thức và hành động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về bảo tồn linh trưởng thông qua chương trình giáo dục bảo tồn. Cụ thể, nâng cao nhận thức cơ quan pháp luật các cấp nhằm tăng cường xử lý các vi phạm và tội phạm về động vật hoang dã có liên quan đến các loài linh trưởng; kết hợp, lồng ghép nội dung tập huấn về bảo tồn linh trưởng trong Đề án tăng cường năng lực quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam.

     Đồng thời, xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo chuyên ngành về nghiên cứu, bảo tồn linh trưởng thông qua chương trình học bổng của Chính phủ và nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân, trong đó khuyến khích và tạo điều kiện cho nữ giới được tham gia đào tạo…

 

Hoàng Đàn

Thống kê

Lượt truy cập: 5303465