--%>

    Ngày 23/10/2017, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ký Quyết định số 2601/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy chế bình xét, công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường hàng năm. Trên cơ sở đó, Bộ TN&MT vừa ban hành Văn bản số 6851/BTNMT-TĐKTTT gửi các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở TN&MT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về việc bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2018.

 

 

    Theo đó, năm 2018, Bộ TN&MT tiếp tục đổi mới công tác bình chọn, công bố sự kiện ngành tài nguyên và môi trường thông qua hoạt động đăng tải, tham vấn cộng đồng trên hệ thống bình chọn.

    Để hoạt động bình chọn sự kiện TN&MT năm 2018 đạt hiệu quả cao, Bộ đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở TN&MT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương thông báo tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành TN&MT để tuyên truyền và tham gia bình chọn sự kiện trước ngày 22/12/2018 tại chuyên mục: Bình chọn sự kiện ngành TN&MT năm 2018, Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT: www.monre.gov.vn.

 

Lê Chính

Thống kê

Lượt truy cập: 2680491