--%>

    Đó là chủ đề Ngày Đất ngập nước (ĐNN) thế giới năm 2016 với ý nghĩa nhấn mạnh vai trò của ĐNN đối với cuộc sống của con người. Để hưởng ứng Ngày ĐNN thế giới, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng ĐNN, Tổng cục Môi trường đã có Công văn gửi tới các Các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các khu Ramsar và Khu bảo tồn ĐNN đề nghị tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ biết được tầm quan trọng của các vùng ĐNN và kêu gọi cộng đồng cùng tham gia vào các hoạt động bảo tồn, phát triển bền vững tại các vùng ĐNN.

 

 

     Ngoài ra, tùy theo điều kiện cụ thể, tiến hành các hoạt động phù hợp nâng cao nhận thức về Ngày ĐNN thế giới như: treo áp phích, tờ rơi, kèm theo các hoạt động để các cơ quan, tổ chức địa phương, cộng đồng hiểu ra được ĐNN quan trọng đối với sinh kế, các hoạt động tuyên truyền về bảo tồn và sử dụng khôn khéo ĐNN, vai trò và tầm quan trọng của ĐNN nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp. Đồng thời tổ chức cuộc thi ảnh cho thanh thiếu niên về ĐNN với chủ đề ĐNN vì tương lai của chúng ta - ĐNN và sinh kế bền vững.

 

Nguyên Hằng

Thống kê

Lượt truy cập: 3322102