--%>

     Bộ GD&ĐT vừa hướng dẫn các đơn vị báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2015, ước thực hiện năm 2016 và xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2017.

 

 

    Theo đó, các hoạt động triển khai nhiệm vụ “Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân” gồm: Xây dựng chương trình, tài liệu, bài giảng, băng hình về BVMT cho các cấp học và các trình độ đào tạo; Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn (phương pháp tích hợp/lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường vào các môn học) cho giáo viên, giảng viên; Tổ chức hội thảo và tổ chức các hoạt động khác như tổ chức các cuộc thi, tổ chức sáng tác tranh cổ động về chủ đề BVMT, đa dạng sinh học, ứng phó với BĐKH nhằm nâng cao nhận thức về BVMT và ứng phó với BĐKH.

    Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Ngày Đa dạng sinh học quốc tế, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn…

 

Hồng Nhự

Thống kê

Lượt truy cập: 888094