--%>

     Ngày 5/10/2018, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo “Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) của Tổng cục Môi trường”. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức chủ trì Hội thảo.

 

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức phát biểu tại Hội thảo

 

     Trong thời gian qua, cùng với các đơn vị khác trong Bộ TN&MT, Tổng cục Môi trường đã đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược xây dựng CSDL, tin học hóa, phục vụ cải cách hành chính trong ngành TN&MT, từng bước xác định rõ các định hướng và bước đi cụ thể trong ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); tham mưu cho lãnh đạo các cấp về sự cần thiết cũng như triển vọng và lợi ích của việc ứng dụng CNTT… Hiện nay, Tổng cục Môi trường đã và đang xây dựng các hệ thống CSDL chuyên ngành như đa dạng sinh học, đánh giá tác động môi trường, thanh tra môi trường; quản lý chất thải nguy hại; quan trắc môi trường… Cùng với đó, cập nhật và duy trì hoạt động hệ thống thông tin giám sát môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, sông Cầu; xây dựng CSDL và hệ thống thông tin môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai…

     Tuy nhiên, việc triển khai ứng dụng CNTT còn chưa đồng bộ, chồng chéo, trùng lặp. Qua đánh giá về hiện trạng dữ liệu cho thấy, CSDL tại các đơn vị trong Tổng cục còn manh mún, thiếu sự đồng bộ và thống nhất. Trước tình hình đó, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường (Tổng cục Môi trường) kiến nghị, các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường bàn giao các CSDL đang quản lý cho Trung tâm để tiếp tục vận hành. Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường cũng đề xuất, cần tăng cường năng lực về ứng dụng CNTT cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục (thay thế thiết bị cũ, bổ sung thêm cán bộ chuyên ngành CNTT…); Thành lập ban chỉ đạo về xây dựng Chính phủ điện tử của Tổng cục, do Tổng cục trưởng là Trưởng ban và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc là thành viên.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức yêu cầu, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường cần có buổi làm việc cụ thể với các đơn vị trong Tổng cục để cùng đánh giá lại hiện trạng CSDL, hệ thống thông tin của Tổng cục, từ đó có các giải pháp cụ thể để hoàn thiện hệ thống. Trong thời gian tới, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường cũng như các đơn vị khác trong Tổng cục cần cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo về CNTT và ứng dụng CNTT trong nghiệp vụ chuyên môn. Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh, việc nâng cao nhận thức và đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển là việc làm có tính chất then chốt, quyết định trực tiếp đến kết quả của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

 

Mai Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 2893132