--%>

     Từ ngày 1/7/2017, Sở TN&MT TP. Đà Nẵng tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các tổ chức, cá nhân xả thải ra môi trường thuộc đối tượng chịu phí ở các khu, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu chế xuất, làng nghề tập trung và các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống xử lí nước thải đô thị tập trung trên địa bàn TP.

 


     Theo đó, về phân cấp thực hiện thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn TP: Phòng TN&MT các quận, huyện tổ chức thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở, đơn vị xả thải thuộc đối tượng chịu phí trên địa bàn. Mức tính phí nước thải công nghiệp được tính theo quy định mới của NĐ 154/2016/NĐ-CP như sau: Với tổng lượng nước thải dưới 20 m3/ngày đêm sẽ được áp giá tính mức phí nước thải: là 1.500.000 đồng/ năm. Trên 20 m3/ngày đêm, mức tính phí sẽ được cộng thêm theo hàm lượng thông số ô nhiễm: Nhu cầu ô xy hóa học (COD): 2000 đồng/kg, chất rắn lơ lửng (TSS): 2400 đồng/kg, thủy ngân (Hg): 20.000.000 đồng/kg, chì (Pb): 1000.000 đồng/kg, Arsenic (As): 2000.000 đồng/kg, Cadmium (Cd): 2000.000 đồng/kg.

 

Phương Tâm

Thống kê

Lượt truy cập: 4551083