Banner trang chủ
Thứ Hai, ngày 05/06/2023

Áp dụng hệ số ô nhiễm (bod, cod và ss) và mô hình streepter - phelps để tính toán thải lượng ô nhiễm của một số nguồn thải chính và khả năng tự làm sạch của nước sông Cầu (đoạn chảy qua TP. Thái Nguyên)

15/09/2015

     Chất lượng nước sông nói chung, sông Cầu nói riêng đang bị ô nhiễm, nhiều đoạn sông không đạt QCVN 08/2008/BTNMT quy định sử dụng vào các mục đích cụ thể đáp ứng với nhu cầu tại địa phương. Đánh giá khả năng tự làm sạch của lưu vực có vai trò quan trọng trong việc quản lý và BVMT dòng sông. Với mục đích góp phần bảo vệ chất lương nước sông, phương pháp đánh giá nhanh thông qua hệ số ô nhiễm do WHO đề xuất và mô hình Streepter - Phelps được sử dụng để tính toán khả năng tự làm sạch của nước sông Cầu (đoạn chảy qua TP. Thái Nguyên) được áp dụng.   Cái Anh Tú (Toàn văn đăng trên Tạp chí Môi trường, số 11/2014)
Ý kiến của bạn